• Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Phòng giáo dục và Đào tạo

x
TT 
Tên đơn vị Not filtered
Loại ĐV Not filtered
ĐTVP 
Địa chỉ 
email 
Quận huyện Not filtered
Expand 1 Ban giám đốc     
Expand 2 Văn phòng Sở   Vanphongso@hanoiedu.vn 
Expand 3 Phòng Tổ chức cán bộ     
Expand 4 Phòng Kế hoạch tài chính     
Expand 5 Thanh tra Sở   thanhtra@hanoiedu.vn 
Expand 6 Phòng Quản lý thi và KĐCL     
Expand 7 Phòng Chính trị tư tưởng     
Expand 8 Phòng GD Mầm non     
Expand 9 Phòng Giáo dục Phổ thông     
Expand 10 Phòng GD Thường xuyên - Chuyên nghiệp     
Expand 11 Công Đoàn ngành GD & ĐT     
Expand 12 Tạp chí Giáo dục thủ đô