• Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Phòng giáo dục và Đào tạo

x
TT 
Tên đơn vị Not filtered
Loại ĐV Not filtered
ĐTVP 
Địa chỉ 
email 
Website Not filtered
Quận huyện Not filtered
Expand 1 Ban giám đốc   sogiaoduc@hanoiedu.vnhttp://hanoi.edu.vnSỞ GDĐT
Expand 2 Văn phòng Sở   vanphongso@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 3 Phòng Tổ chức cán bộ   tccb@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 4 Phòng Kế hoạch tài chính   kh-tc@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 5 Thanh tra Sở   thanhtraso@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 6 Phòng Quản lý thi và KĐCL   qlt-kdcl@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 7 Phòng Chính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ   hssv@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 8 Phòng GD Mầm non   gdmamnon@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 9 Phòng Giáo dục Trung học   gdtrunghoc@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 10 Phòng GD Thường xuyên - Đại học   gdtx@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 11 Công Đoàn ngành GD & ĐT   congdoangd@hanoiedu.vn SỞ GDĐT
Expand 12 Phòng Giáo dục Tiểu họcCông lập  gdtieuhoc@hanoiedu.vn SỞ GDĐT